محصولات ارگانیک چه تفاوتی با محصولات غیرارگانیک دارند؟

محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که در تمام مراحل رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده و در خاکی که از چند سال قبل هیچ‌گونه سموم دفع آفات گیاهی نظیر: علف هرزکش‌ها، قارچ‌کش‌ها و مواد شیمیایی در آن استفاده نشده و فقط با مواد طبیعی رشد می کنن. و همچنین در این محصولات هیچ گونه اصلاح ژنتیکی صورت نگرفته بنابر این تمام خواص طبیعی خود را حفظ می کنند